Έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στον λιμένα Κατακόλου, ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου

diaxeirisi-apobliton-4
Έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρησης αποβλήτων
22 Μαΐου, 2017
teli sterewn
ΔΣ Κατακόλου: Έγκριση τελών στερεών και υγρών απόβλητων
8 Σεπτεμβρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

[…]

diaxeirisi-apobliton-4

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την έγκριση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που καταπλέουν στους λιμένες ευθύνης
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Να εφαρμόζονται πιστά όλες οι ισχύουσες διατάξεις, των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση των εν
λόγω αποβλήτων.
2. Σε κάθε περίπτωση κατάπλου πλοίου υπόχρεου υποβολής του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της
υπ’ αριθμ. (18) σχετικής ΚΥΑ, ο πλοίαρχος αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει το συγκεκριμένο έντυπο και
να το υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 αυτής.
3. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του
απασχολούμενου με την παραλαβή αποβλήτων πλοίων προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή
ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται με τις εργασίες παραλαβής των αποβλήτων των πλοίων,
σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και
το περιβάλλον.
4. Όλα τα μέσα (σταθερά-κινητά, πλωτά-χερσαία) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και
διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα
με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες – εγκρίσεις που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.λπ.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού
εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες
με τα οριζόμενα στη (13) σχετική ΚΥΑ. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω
προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στις (16)-(17) σχετικές ΚΥΑ.
5. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης και αντιμετώπισης
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών σύμφωνα με τον Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α) όπως
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α) και ισχύει, τον Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20 Α), τον Ν. 2252/94 (ΦΕΚ
152 Α) και το Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6 Α), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμό 34 (ΦΕΚ 700 Β’/03).
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου και για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει:
α. να βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Πύργου και των αναδόχων που θα αναλάβουν
το έργο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Στις συμβάσεις να
καταγράφονται οι τύποι-είδη των αποβλήτων που πρόκειται να παραληφθούν καθώς και ο τρόπος
διαχείρισης και τελικής διάθεσής τους.
β. οι ανάδοχοι παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων, ανάλογα με τις κατηγορίες αποβλήτων
που παραλαμβάνουν (κωδικοί ΕΚΑ) και το είδος των εργασιών που εκτελούν, να διαθέτουν σε ισχύ όλες
τις απαραίτητες από τις κείμενες διατάξεις άδειες / αδειοδοτήσεις, να εφαρμόζουν πλήρως τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές και να διαθέτουν σε ισχύ συμβάσεις με τις
εγκαταστάσεις διάθεσης (αποδέκτες) των αποβλήτων. Οι αποδέκτες των αποβλήτων θα πρέπει να
διαθέτουν επίσης όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες.
7. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η
απολύμανση και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και
με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών ρύπανσης-μόλυνσης και να διασφαλίζεται η
δημόσια υγεία.
8. Η εκτέλεση έργων που απαιτούνται για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με κείμενες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται:
α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων εφόσον απαιτείται.
β. Οικοδομική άδεια (για κατασκευή κτιρίων, δεξαμενών κ.τλ.) σύμφωνα με τον Ν. 2987/2002,
εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πολεοδομίας.
γ. Τυχόν τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα, όσον αφορά την έγκριση
χρήσεων γης και όρων δόμησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.
9. Το Δ.Λ.Τ. Πύργου και οι ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων να συμμορφώνονται με
τις διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων και των υποδείξεων της οικείας Λιμενικής Αρχής.
10. Να διατίθενται με μέριμνα του Δ.Λ.Τ. Πύργου στους χρήστες του λιμένα Κατακόλου, οι
αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι της αριθμ. 18 σχετικής ΚΥΑ πληροφορίες.
11. Να τηρούνται οι απαιτήσεις της υπ΄ αρίθμ. 21 σχετικής Απόφασης.
4
Β. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με τους ως άνω όρους και
προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Επισημαίνεται η συνυπευθυνότητα του
Δ.Λ.Τ. Πύργου σε περιπτώσεις παραλήψεων από τους αναδόχους, παραλαβής – διαχείρισης των
αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στον λιμένα Κατακόλου.
2. Σε κάθε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της αριθμ. 18
σχετικής ΚΥΑ το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να επανυποβληθεί από το Δ.Λ.Τ.
Πύργου προς έγκριση.
3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενική Αρχή καθώς και
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και
της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτόν, το Δ.Λ.Τ. Πύργου υποχρεούται να υποβάλλει, στις
ανωτέρω Υπηρεσίες, εντός μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
5 της υπ’ αριθμ. 18 σχετικής ΚΥΑ.
4. Η παρούσα απόφαση, το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις-άδειες των αναδόχων θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα
του Δ.Λ.Τ. Πύργου και να επιδεικνύονται κάθε φορά που ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
5. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή άδειες που απαιτούνται από άλλους
φορείς και Υπηρεσίες για την υλοποίηση – λειτουργία του σχεδίου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 18 σχετικής ΚΥΑ τιμωρούνται από την αρμόδια Λιμενική
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτής. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που
προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο (α) της ανωτέρω (18) σχετικής ΚΥΑ.
7. Είναι δυνατόν να ανακληθεί (προσωρινά ή οριστικά) εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της ή
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία ή το φυσικό/ ανθρωπογενές
περιβάλλον.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΛΤΠΥΡΓΟΥ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>