ΔΣ Κατακόλου: Έγκριση τελών στερεών και υγρών απόβλητων

Στο Κατάκολο, σήμερα στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ. το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου από την µε αριθµ. πρωτ. 2814/7-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Λεωνίδα Βαρουξή, που επιδόθηκε σε κάθε Διοικητικό Σύμβουλο χωριστά, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄ 7-6-2010).
Στη συνεδρίαση την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου πρακτικογράφος ορίστηκε ο κ. Αντωνόπουλος Διονύσιος αντιπρόεδρος Δ.Σ. εν απουσία της πρακτικογράφου Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου δυο θέματα ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
 Έγκριση εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων
 Έγκριση τελών στερεών και υγρών αποβλήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 75 § 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α΄) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης υπόψη του Διοικητικού Συμβούλιου µε τίτλο «Έγκριση τελών στερεών και υγρών απόβλητων»
Συγκεκριμένα:
Με την αριθμ 3122/3-1-2004 & 36942/22-5-2017 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίθηκε το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, πλοίων που καταπλέουν στο λιμάνι Κατακόλου.
Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τον τιμοκατάλογο που θα ισχύει για τις διαδικασίες αυτές οι οποίες έχουν όπως το συνημμένο σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:
 Την εισήγηση του Προέδρου
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 και του ΠΔ 28/80 [3]
 2. Την υπ΄ αρ. 8136.16/01/16/13.02.2014 Μόνιμη Εγκύκλιο
 3. Την 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β΄/06.03.2009)
 4. Την Κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ
 5. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορούν να διεξαχθούν από το υπάρχον προσωπικό του Νομικού Προσώπου
 6. Τις ανάγκες του Λιμένα Κατακόλου
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α΄) «Nέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
 Εγκρίνουμε τον τιμοκατάλογο υγρών και στερεών αποβλήτων όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα
Ο κ. Δημουλιάς και κ. Αποστολόπουλος δήλωσαν παρών .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2017
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Π.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ

Έγκριση τελών στερεών και υγρών απόβλητων

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>